Tiskové zprávy

20 nejlepších programu podpory subdodavatelů

26. 2. 2002, Kroměříž

Plastika, v. d. postoupila spolu s 20 dalšími do závěrečné fáze pilotního programu subdodavatelů.

Dvacet nejlepších firem z twinningového programu Czechinvestu

CzechInvest, agentura Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pro podporu přímých zahraničních investic, oznámila 6. 2. 2002, že do závěrečné fáze pilotního programu podpory subdodavatelů postupuje 20 společností. Mezi tyto společnosti se zařadila také Plastika, v. d. Kroměříž.

Pro závěrečnou fázi intenzivní konzultační a školící podpory jsme vybrali 20 společností z celkových 45 zapojených do pilotního programu podpory subdodavatelů. Program, který byl zahájen na začátku roku 2001, je orientován na elektronický průmysl a jeho hlavním cílem je maximalizovat objem zakázek zadaných českým dodavatelům od nadnárodních elektronických společností, které díky atraktivním podmínkám stále ve větším počtu působí v České republice. Program je zaměřen na malé a střední společnosti vlastněné českými majiteli, řekl Vít Švajcr, ředitel odboru podpory subdodavatelů CzechInvestu.

Pro pilotní program CzechInvestu bylo vybráno 45 společností. Těmto firmám byla poskytnuta obecně platná doporučení a podpora formou obchodních prověrek a seminářů zaměřených na různé manažerské postupy. Pro hodnocení společnosti byla použita metoda EFQM (hodnocení kvality řízení podniků v EU).

Výběr 20 společností ze 45 zapojených byl dán snahou o maximální efektivitu pomoci vybraných firmám (poskytování individuálně cílené podpory je náročné z hlediska požadavků na pracovníky a ostatní zdroje). Výběr vycházel z hodnocení podle čtyř kritérií, která zohledňují současnou výkonnost společností a jejich vůli a schopnost zdokonalovat se, prokázanou v předchozí části programu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si je vědomo velkého významu programu podpory dodavatelů pro náš stát a vysoce oceňuje podporu Evropské unie při jeho přípravě. Považujeme jej za významnou iniciativu pomáhající zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a rozšířit přínosy z velkých příchozích investic, které se realizují, a také zefektivnit výchozí podmínky pro přilákání takovýchto investic i v budoucnosti, řekl Miroslav Somol, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro mnohostranné vztahy a evropskou integraci.

CzechInvest se snažil provést výběr společností pro závěrečnou fázi co nejobjektivnějším a nejspravedlivějším způsobem. Všichni jsme však byli překvapeni možnostmi a odhodláním zapojených společností, bohužel jsme měli více kandidátů, kteří by mohli využít intenzivní podporu, než volných míst. To je pro nás povzbuzením do budoucnosti a bude-li programu úspěšný, a první výsledky tomu nasvědčují, rozšíříme jej o další odvětví a společnosti. Tato závěrečná etapa individuálně cílené podpory je však mimořádně důležitá pro dosažení našeho cíle - získat pro české dodavatele konkrétní objednávky od nadnárodních společností, dodal Švajcr.

Doplňující informace

  1. Pilotní program je financován společně Evropskou unií a českou vládou. V CzechInvestu také pracují dva dlouhodobí poradci z Evropské unie, kteří pomáhají při přípravě a realizaci programu.
  2. Česká republika přilákala během několika minulých let značné množství nových zahraničních investic nadnárodních společností působících v oblasti elektroniky a souvisejících odvětvích, včetně například společností Bosch, Celestica, Flextronics, Matsushita, Philips a Siemens.
  3. Program spočívá v partnerské spolupráci s malými a středně velkými českými společnostmi a v poskytování pomoci tím, že se firmám předkládají ke zvážení rady a doporučení ohledně nejlepších současných postupů a možností. Program zahrnuje: Bezplatné obchodní prověrky dodavatelů vycházející z evropského modelu jakosti (EMJ) a dalších metodik, jejichž cílem je identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a nabídnout konkrétní opatření k vybudování dodavatelských schopností. Praktické rady a podporu napomáhající dodavatelům zvýšit jejich provozní standardy, aby dokázali splnit špičkové požadavky nadnárodních společností.
  4. Program probíhá v úzkém kontaktu s nadnárodními společnostmi, které jsou v současné době v České republice, přičemž hodnotící metodika vychází z hlavních kritérií, jež tyto společnosti používají při schvalování svých dodavatelů. Využívá rovněž zkušeností z úspěšných programů podpory dodavatelů v zemích Evropské unie, zejména pak ve Spojeném království a Irsku. Tyto programy vedly k tomu, že nadnárodní společnosti v mnohem větším měřítku začaly využívat místní dodavatele. Ti pak dodávali těmto společnostem i jinde ve světě a podařilo se jim zvýšit úroveň přidané hodnoty například tím, že místo základních komponent dodávali složité montážní podskupiny.
  5. První obchodní prověrky zúčastněných společností proběhly v dubnu až červnu minulého roku; jejich výsledkem byl odsouhlasený krátkodobý plán opatření zaměřený především na sebezdokonalování. Postup plnění těchto plánů opatření se vyhodnotil v průběhu druhého kola obchodních prověrek uskutečněných v období od začátku listopadu minulého roku do ledna tohoto roku a stal se také jedním z kritérií při výběru společností do závěrečné fáze. Dalšími kritérii byly výsledky hodnocení na základě EMJ, soupis nejdůležitějších požadavků nadnárodních společností a hodnocení zákazníka provedené nadnárodní společností stanovenou českým dodavatelem.
  6. Pro každou z vybraných společností bude jmenován mentorský tým složený z odborníků Evropské unie a místního českého konzultanta. Ti pak s danou společností odsouhlasí plán rozvoje podnikatelské činnosti do konce roku 2002. Kromě vlastních vstupů využijí podle potřeby nejen skupinu dalších odborníků z EU pokrývajících všechny rozhodující obchodní discipliny, ale i jinou externí podporu. V této fázi (na rozdíl od dřívější všeobecně orientované podpory) bude podpora orientována na konkrétní potřeby společností, a to buď v rámci malých, na míru připravených seminářů, či individuálních konzultací (1:1) uskutečňovaných v jednotlivých organizačních jednotkách společnosti.
  7. Všem společnostem zapojeným do programu bude zároveň poskytována určitá všeobecná podpora, včetně podpůrného balíku zaměřeného na rozvoj podnikatelské činnosti a dalších seminářů.

Text je zpracován na základě zprávy zveřejněné na webu CzechInvestu.