O nás

Etický kodex

PLASTIKA a.s. chce vytvářet s odběrateli a dodavateli vzájemně prospěšné vztahy postavené na společných hodnotách a očekávaném chování. Etický kodex společnosti PLASTIKA a.s. vymezuje rámec chování, které očekáváme od našich obchodních partnerů a zaměstnanců.

Etický kodex společnosti PLASTIKA a.s.

Zdraví, bezpečnost a pohoda

Staráme se o naše lidi a všechny ostatní, na které mají naše pracoviště vliv. Neustále se snažíme budovat pracovní prostředí, kde se prosazuje zdraví, bezpečnost a duševní pohoda. Naším cílem je být lídrem odvětví v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a neustále vykazovat měřitelná zlepšení na cestě za prostředím bez zranění. Sdílíme praxi, která usiluje o řádnou osobní bezpečnost a předcházení nehodám.      

Spravedlivé pracovní podmínky

Celosvětově uznáváme lidská práva a spravedlivé pracovní podmínky pro lidi, kteří pracují na našich projektech a pracovištích.

Lidská práva

Chápeme, že lidská práva jsou zcela zásadní a platí univerzálně, proto respektujeme tato práva dle znění Deklarace lidských práv Organizace spojených národů, stejně tak i zásady Mezinárodní organizace práce, a proto se snažíme vyhýbat jakémukoliv porušování těchto zásad. Nevyužíváme nucenou práci, neobchodujeme s lidmi  a nezaměstnáváme děti.

Zákaz diskriminace a šikany

Respektujeme všechny zaměstnance ve smyslu volnosti, svých právech a rovnosti bez rozdílu rasy, pleti, pohlaví, věku, jazyka, náboženského vyznání, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, a jiné třídy a respektujeme důstojnost, soukromí a osobnost každého zaměstnance.

Firma PLASTIKA a.s. u svých zaměstnanců netoleruje žádnou formu diskriminace a nerovné zacházení se zákazníky, dodavateli, kolegy a ostatními partnery podle rasy, pohlaví, handicapu, náboženství apod.

Životní prostředí

Jsme zavázáni k ochraně životního prostředí a věříme, že můžeme podstatnou měrou přispět k udržitelné rovnováze světa. Aktivně usilujeme o zlepšení ekologického vlivu naší činnosti, projektů, produktů a služeb během celého jejich životního cyklu.      

Ochrana jmění, majetku a vybavení

Zabezpečujeme a chráníme náš majetek před poškozením, krádeží, ztrátou a zneužitím, protože je pro naše podnikání klíčový. Majetek společnosti je hmotný i nehmotný. Mezi příklady hmotného majetku patří materiál, peníze, výrobky, stroje a vybavení, počítače a nemovitosti. Příklady nehmotného majetku jsou naše značka, know-how, obchodní tajemství a autorská práva.

Důvěrné informace

Respektujeme důvěrné informace, které se vztahují ke společnosti PLASTIKA a.s. a k našim zainteresovaným partnerům. Přijímáme veškerá přiměřená opatření na ochranu důvěrných informací proti vyzrazení komukoliv, kdo nemá na tyto informace v rámci své práce nárok a kdo je k práci nepotřebuje.

Ochrana osobních údajů (ochrana dat)

V souvislosti se zpracováním osobních údajů respektujeme právo každého člověka na ochranu jeho osobních údajů a na integritu. Definice osobních údajů a zákonné požadavky na jejich ochranu se mezi jednotlivými zeměmi liší. Často tam spadá jméno, osobní informace o zdravotní péči, fotografie či rodné číslo.

Boj proti korupci a úplatkům

Jsme zavázáni k tomu, abychom podnikali s vysokou úrovní morální integrity. Netolerujeme žádné formy úplatkářství ani korupce včetně zpronevěry, praní špinavých peněz, provizí, lichvářských praktik a podvodů.

Střet zájmů

Naši zaměstnanci jsou povinni předcházet situacím, ve kterých by byli vystaveni střetu svého soukromého zájmu se zájmem společnosti. Soukromým zájmem je jakákoliv výhoda pro zaměstnance, členy jeho rodiny a další blízké osoby, jakož i pro fyzické a právnické osoby, s nimiž má obchodní styky.

Zaměstnanec nesmí využít svého postavení, pravomocí, pracovního zařazení či informací získaných při výkonu své činnosti k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu.

Spravedlivá soutěž

Věříme, že spravedlivá soutěž je přínosem pro společnost PLASTIKA a.s., pro naše zainteresované skupiny i pro celou společnost, protože je motorem efektivity a inovace, a ty jsou základem dobře fungující tržní ekonomiky. Jsme zavázáni soutěžit spravedlivě a netolerujeme žádné porušení antimonopolních zákonů, zákonů na ochranu hospodářské soutěže ani souvisejících nařízení.

Firemní pohostinnost a dary

Nesmíme vyžadovat, přijímat, nabízet, schvalovat ani poskytovat projevy firemní pohostinnosti či dary, které by mohly nepatřičně ovlivňovat naše obchodní rozhodnutí nebo rozhodnutí našich zaměstnanců či jiných spolupracujících subjektů, případně budit zdání takového nepatřičného ovlivňování. Všechny jednotky společnosti PLASTIKA a.s. mají zavedenou politiku upravující firemní pohostinnost a dary, která definuje přijatelné okolnosti a peněžní limity na projevy pohostinnosti a dary.

Mzdy, zaměstnanecké výhody a pracovní doba

Všem zaměstnancům musí být poskytovány mzdy a zaměstnanecké výhody splňující přinejmenším vnitrostátní zákony nebo odvětvové normy a závazné kolektivní smlouvy.

PLASTIKA a.s. zajišťuje splnění všech platných zákonných omezení pracovní doby a poskytnutí doby odpočinku.

Je respektována svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání

Všichni pracovníci bez rozdílu jsou oprávněni vstoupit do odborové organizace dle svého výběru nebo založit odborovou organizaci a mají právo kolektivně vyjednávat.

Zaměstnavatel přistupuje k činnosti odborové organizace a jejím organizačním aktivitám otevřeně.

Zástupci zaměstnanců nejsou diskriminováni a je jim umožněno plnit na pracovišti své funkce zástupce.

Havarijní připravenost a požární ochrana

Vytváříme optimální podmínky k zajišťování požární ochrany na všech pracovištích a stanovujeme preventivní opatření vedoucí k minimalizaci rizik při provozování výrobních činností. Požární ochranu realizujeme prostřednictvím odborně způsobilých osob, čímž zajišťujeme naplňování legislativních povinností a normativních požadavků. Tvorbou firemních předpisů vytváříme podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví zaměstnanců a majetku společnosti. Systematicky vzděláváme zaměstnance v havarijní připravenosti, požární ochraně, první pomoci, nakládání s chemickými látkami a v předcházení vzniku mimořádných událostí, čímž riziko jejich vzniku snižujeme. Zabezpečujeme dostatečné množství značených únikových východů, hasicích přístrojů a prostředků pro poskytnutí první pomoci. V oblasti chemických látek klademe důraz na dodržování správného způsobu používání a skladování.