O nás

Systém jakosti

Systém jakosti zahrnuje certifikaci podle ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 a UL registraci.

Kvalita je pro nás klíčem k dosažení zákaznické spokojenosti a důvěry, který podstatně ovlivňuje zákazníky při rozhodování o přidělení projektů. Proto jsme vybudovali integrovaný systém řízení, jehož součástí je systém řízení jakosti, environmentální systém řízení (EMS) a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Příručka Vstřikovna plastů Měřící sonda
Kvalita je pro nás klíčem k dosažení zákaznické důvěry a spokojenosti

Základními dokumenty managementu jakosti a systému environmentálního řízení jsou Příručka jakosti a navazující organizační směrnice, které jsou plně implementovány také do systému řízení společnosti PLASTIKA Coating s.r.o.

Standardy řízení kvality

ISO 9001 IATF 16 949 ISO 14 001
Certifikáty systémů řízení kvality

Systém jakosti a Environmentální systém řízení (EMS) je certifikován dle standardů:

ISO 9001
Systém řízení jakosti podle požadavků normy ISO 9001 byl 10. 6. 1996 potvrzen certifikátem LRQA a recertifikován v září 2018.
ISO 14 001
Implementace environmentálního řízení společnosti podle požadavků normy ISO 14001 byla certifikována v březnu 2000 a recertifikována v červenci 2021.
IATF 16 949
Systém řízení je v souladu s požadavky automobilního průmyslu podle normy IATF 16949, která pokrývá i požadavky VDA a dalších norem pro zabezpečení jakosti používaných v oblasti automobilového průmyslu. Systém dle požadavků tohoto standardu byl poprvé certifikován v květnu 2002. Recertifikace systému proběhla v září 2018.
UL registrace
Vzhledem k předpokladu vývozu části produkce pro trh USA, byla funkčnost systému řízení jakosti prověřena Underwriters Laboratories a od července 1999 jsme oprávněni na své výrobky určené pro trh USA vyznačit symbol UL.

Politika jakosti

Jakost je obyčejná poctivost
Základem naší jakosti je poctivý přístup k požadavkům zákazníka a k naší práci.
Jakost určuje zákazník
Výrobky a služby musí vždy plně vyhovovat požadavkům a přáním našich zákazníků.
Jakost se týká každého z nás
Kvalitu našich výrobků a služeb ovlivňuje přímo nebo nepřímo každý náš pracovník, každá naše činnost, každý proces.
Naše nekvalita znamená úspěch konkurence
Nekvalitní výrobky či služby zapříčiňují snížení naší důvěryhodnosti u zákazníků, zvyšují nám náklady a tím snižují možnost prodeje.
Jakost se musí vyrobit
Kvalitu nelze zajistit jen výstupní kontrolou, jak bylo doposud chápáno. Jakost musí být hodnocena v každém procesu, činnosti.
Ke kvalitě vychovávat
Prostředí dobré vzájemné spolupráce, důvěry mezi pracovníky a úseky dává podstatně lepší podmínky pro kvalitu práce než vzájemné podezírání.
Každý jsme jednou zákazníkem a jednou dodavatelem
Každý pracovník či proces, kterému předáváme výsledek své práce, je zákazníkem.
Kvalitu lze nalézt v jednoduchosti
Musí se navrhnout, zavést a zdokumentovat nejefektivnější pracovní postupy pro každého pracovníka.
Pokračovat v cestě jakosti
Trvalé zlepšování kvality naší práce a výrobků je správnou cestou - metodou k zajištění konkurenceschopnosti našich výrobků v náročných podmínkách.
Jakost je i ochrana životního prostředí, bezpečnost a odpovědnost za výrobek
Snahou společnosti je trvale snižovat negativní vlivy činnosti akciové společnosti na životní prostředí.

Politika EMS

Uplatňovat systém EMS pro ochranu životního prostředí
Trvale ve všech oblastech své činnosti uplatňovat environmentální přístup a tento považovat za klíčovou otázku dalšího rozvoje společnosti.
Respektovat platnou legislativu a požadavky zákazníků
Související s životním prostředím, spolupracovat s úřady, zajistit jejich informovanost, jakož i veřejnosti, pracovníků, zákazníků a dodavatelů včetně docilovaných výsledků. Respektovat politiku Evropské unie,České republiky a zákazníků k  ochraně životního prostředí,nepoužívat materiály obsahující nadlimitní množství zakázaných látek, jakož oprávněné připomínky interní a externí.
Trvale snižovat negativní vlivy činnosti a. s. na životní prostředí
Snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby, a to cestou modernizace výroby, maximálním využíváním, omezováním vzniku odpadů a znečištění a tím zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů. V místech sběru a manipulace s odpady zajistit bezpečné nakládání s nimi.
Trvale a cíleně vzdělávat zaměstnance k ochraně životního prostředí
Motivovat všechny k dodržování ekologické kázně.
Monitorovat, prověřovat a soustavně zdokonalovat EMS
Vše s důrazem na prevenci vzniku odpadů a znečišťování ŽP. Výsledky soustavně analyzovat, přezkoumávat vedením společnosti a přijímat odpovídající nápravná a preventivní opatření, která povedou k trvalému zlepšování ochrany životního prostředí v Plastika a.s. Kroměříž a PLASTIKA Coating s.r.o.

EMS

Hodnocení spokojenosti zákazníků

Rostoucí potřeby zákazníků zvyšují nároky na řízení jakosti, ale především na řízení procesů obecně. Spokojenost klíčových zákazníků s našimi službami a růst zákaznické důvěry patří mezi strategické cíle společnosti, které pravidelně sledujeme a analyzujeme. Vaše kritika, připomínky a podněty jsou pro nás výzvou ke zlepšení nabízených služeb.