O nás

Whistleblowing

Otevřený kanál pro nahlášení neetických, nezákonných či rizikových praktik s důrazem na absolutní ochranu vaší identity. Společně budujeme etické prostředí.

Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023. Sb., o ochraně oznamovatelů, a Pravidel oznamování protiprávních jednání, vyřizování oznámení a ochrany chráněných osob lze podat buďto vnitřním oznamovacím kanálem k rukám příslušné osoby nebo vnějším oznamovacím kanálem Ministerstvu spravedlnosti.

Způsoby oznámení

Oznámení k rukám příslušné osoby lze učinit kterýmkoli z těchto způsobů:

 • E-mailem na adresu oznameni@gdpr-certifikace.cz
 • Telefonicky na čísle +420 725 610 580
 • Osobně na žádost oznamovatele po dohodě s příslušnou osobou v určený čas, nejpozději však do 14 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, na adrese
  GDPR Certifikace & Compliance s.r.o.
  U Nikolajky 833/5 Smíchov
  150 00 Praha 5
  nebo na jiném dohodnutém místě.
  O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam, jímž se rozumí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Od koho nepřijímáme oznámení

PLASTIKA a.s. jako povinný subjekt v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 171/2023 Sb. nepřijímá oznámení od těchto osob vykonávajících pro něj práci nebo jinou obdobnou činnost:

 1. osob samostatně výdělečně činných, mimo případy výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;
 2. osob vykonávajících práva spojená s účastí v povinném subjektu;
 3. osob vykonávající funkce člena orgánu povinného subjektu;
 4. osob plnící úkoly v rámci činnosti povinného subjektu, v jeho zájmu, jeho jménem a na jeho účet;
 5. osob vykonávajících správu svěřenského fondu;
 6. osob vykonávající odbornou praxi nebo stáž.

Více informací

Ochrana oznamovatelů
Základní informace.
Informace o zpracování
Podrobné informace o správci, práva subjektu a zpracování informací.
Práva a jejich uplatnění
Uplatňování práv.