EMS

Systém environmentálního řízení s ohledem na ochranu životního prostředí, tzv. Environmental Management System.

ISO 14 001

Společnost PLASTIKA a.s. Kroměříž má zaveden environmentální systém řízení dle normy ISO 14 001 od roku 2000. Podnětem k implementaci a následně i certifikaci bylo rozhodnutí představenstva družstva Plastika v.d., které schválilo na svém zasedání 22. 11. 1999 koncepci environmentálního řízení. Vzhledem k rostoucím nárokům na komplexnost řízení společnosti a vědomí důležitosti ekologického chování, byla zahájena příprava pro implementaci EMS podle požadavků normy ISO 14 001.

Implementace proběhla úspěšně a 22. 3. 2000 jsme získali certifikát. V roce 2003 prošla PLASTIKA a.s. první recertifikací a ve druhém recertifikačním auditu v roce 2006 potvrdila plnění požadavků všech prvků tehdejší nové normy ČSN EN ISO 14 001:2005. Systém je nadále rozvíjen, v souladu se závazkem neustálého zlepšování. V roce 2018 jsme úspěšně absolvovali přechod na novou normu ISO 14001:2015. Následný periodický audit proběhl v červenci 2019.

Politika EMS

PLASTIKA a.s. Kroměříž se ve své koncepci EMS zavazuje uplatňovat následující zásady:

Uplatňovat systém EMS pro ochranu životního prostředí
Trvale ve všech oblastech své činnosti uplatňovat environmentální přístup a tento považovat za klíčovou otázku dalšího rozvoje společnosti.
Respektovat platnou legislativu a požadavky zákazníků
Související s životním prostředím, spolupracovat s úřady, zajistit jejich informovanost, jakož i veřejnosti, pracovníků, zákazníků a dodavatelů včetně docilovaných výsledků. Respektovat politiku Evropské unie, České republiky a zákazníků k ochraně životního prostředí, nepoužívat materiály obsahující nadlimitní množství zakázaných látek, jakož oprávněné připomínky interní a externí.
Trvale snižovat negativní vlivy činnosti a. s. na životní prostředí
Snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby, a to cestou modernizace výroby, maximálním využíváním, omezováním vzniku odpadů a znečištění a tím zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů. V místech sběru a manipulace s odpady zajistit bezpečné nakládání s nimi.
Trvale a cíleně vzdělávat zaměstnance k ochraně životního prostředí
Motivovat všechny k dodržování ekologické kázně.
Monitorovat, prověřovat a soustavně zdokonalovat EMS
Vše s důrazem na prevenci vzniku odpadů a znečišťování ŽP. Výsledky soustavně analyzovat, přezkoumávat vedením společnosti a přijímat odpovídající nápravná a preventivní opatření, která povedou k trvalému zlepšování ochrany životního prostředí v PLASTIKA a.s. Kroměříž.

Úkoly zlepšování

Součástí politiky jakosti a EMS jsou i úkoly zlepšování jako např.:

  • omezování režijních prací (víceprací, oprav apod.),
  • zjednodušování výrobních postupů,
  • zkracování časů pro výměnu forem,
  • snižování nákladů energií, materiálů,
  • minimalizace ztrát apod.,
  • snižování prostojů strojů,
  • optimalizace délky výrobních taktů,
  • zlepšování pracovního prostředí (čistota, uspořádání, osvětlení, značení cest apod.),
  • snižování a prevenci vlivů na životní prostředí v souladu s právními předpisy.

Tato politika jakosti a EMS zavazuje všechny členy a zaměstnance společnosti k naplňování těchto zásad na svém pracovišti v souladu s jejich postavením.

Zpětný odběr obalů

Plastika a.s prohlašuje, že za všechny obaly a balené výrobky, které uvádí na trh nebo do oběhu v České Republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, pod identifikačním číslem EK-F00100663.

Poslední aktualizace 10. 12. 2019

PLASTIKA a.s.
Kaplanova 2830
767 01 Kroměříž
 
tel.: 573 511 111
plastika@plastika.cz
Ing. Hana Wiedermannová
Ing. Bohdan Paar