O nás

EMS

Systém environmentálního řízení s ohledem na ochranu životního prostředí, tzv. Environmental Management System.

ISO 14 001

Společnost PLASTIKA a.s. Kroměříž má zaveden environmentální systém řízení dle normy ISO 14 001 od roku 2000. Podnětem k implementaci a následně i certifikaci bylo rozhodnutí představenstva družstva Plastika v.d., které schválilo na svém zasedání 22. 11. 1999 koncepci environmentálního řízení. Vzhledem k rostoucím nárokům na komplexnost řízení společnosti a vědomí důležitosti ekologického chování, byla zahájena příprava pro implementaci EMS podle požadavků normy ISO 14 001.

Lakování flatbet Lakovací robot Tlaková zkouška Vstřikovna plastů
Pro ochranu životního prostředí uplatňujeme politiku EMS

Implementace proběhla úspěšně a 22. 3. 2000 jsme získali certifikát. V roce 2003 prošla PLASTIKA a.s. první recertifikací a ve druhém recertifikačním auditu v roce 2006 potvrdila plnění požadavků všech prvků tehdejší nové normy ČSN EN ISO 14 001:2005. Systém je nadále rozvíjen, v souladu se závazkem neustálého zlepšování. V roce 2018 jsme úspěšně absolvovali přechod na novou normu ISO 14001:2015. Poslední recertifikační audit proběhl v červenci 2021.

Certifikát ISO 14001
Certifikát ISO 14001

Politika EMS

PLASTIKA a.s. Kroměříž se ve své koncepci EMS zavazuje uplatňovat následující zásady:

Uplatňovat systém EMS pro ochranu životního prostředí
Trvale ve všech oblastech své činnosti uplatňovat environmentální přístup a tento považovat za klíčovou otázku dalšího rozvoje.
Respektovat platnou legislativu a požadavky zákazníků
Související s životním prostředím, spolupracovat s úřady, zajistit jejich informovanost, jakož i veřejnosti, pracovníků, zákazníků a dodavatelů včetně docilovaných výsledků. Respektovat politiku Evropské unie, České republiky a zákazníků k ochraně životního prostředí, oprávněné připomínky interní a externí a nepoužívat materiály obsahující nadlimitní množství zakázaných látek.
Trvale snižovat negativní vlivy činnosti na životní prostředí
Snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby, a to cestou modernizace výroby, maximálním využíváním zdrojů prostřednictvím jejich udržitelného a efektivního řízení, snižováním množství odpadů a znečištění, a tím zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů. V místech sběru a manipulace s odpady zajistit bezpečné nakládání s nimi.
Zvyšovat energetickou účinnost procesů a podíl obnovitelné energie
Vyvíjet maximální úsilí při implementaci nástrojů pro zvyšování energetické účinnosti procesů s výrazným vlivem na snížení spotřeby energie ve všech jejích formách. Vědomě a systematicky podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb a podporovat návrhy na snižování energetické náročnosti. Pracovat na snížení emisí CO2 a všude, kde je to možné, zvyšovat podíl obnovitelné energie.
Trvale a cíleně vzdělávat zaměstnance k ochraně životního prostředí
Motivovat všechny k dodržování ekologické kázně.
Monitorovat, prověřovat a soustavně zdokonalovat EMS
Vše s důrazem na prevenci vzniku odpadů a znečišťování ŽP. Výsledky soustavně analyzovat, přezkoumávat vedením společnosti a přijímat odpovídající nápravná a preventivní opatření, která povedou k trvalému zlepšování ochrany životního prostředí ve společnostech skupiny PLASTIKA.

Úkoly zlepšování

Součástí politiky kvality a EMS jsou i úkoly zlepšování jako např.:

  • omezování režijních prací (víceprací, oprav apod.),
  • zjednodušování výrobních postupů,
  • zkracování časů pro výměnu forem,
  • snižování nákladů energií, materiálů,
  • minimalizace ztrát apod.,
  • snižování prostojů strojů,
  • optimalizace délky výrobních taktů,
  • zlepšování pracovního prostředí (čistota, uspořádání, osvětlení, značení cest apod.),
  • snižování a prevenci vlivů na životní prostředí v souladu s právními předpisy.

Tato politika kvality a EMS zavazuje všechny členy a zaměstnance společnosti k naplňování těchto zásad na svém pracovišti v souladu s jejich postavením.

Zpětný odběr obalů

Plastika a.s prohlašuje, že za všechny obaly a balené výrobky, které uvádí na trh nebo do oběhu v České Republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, pod identifikačním číslem EK-F00100663.